[IELTS WRITTING] Paraphrase trong IELTS Writting

Paraphrase – diễn đạt lại câu nhưng ý chính không đổi là 1 kỹ năng rất quan trọng trong lúc viết và các bạn học sinh của mình thường gặp khó khăn với kỹ năng này

Ví dụ

Many women are choosing to have children when they are older

Có 1 số cách có thể paraphrase câu trên như sau
1. Thay đổi từ đồng nghĩa
Many ->a large number
choose -> opt
when they are older -> later in life
Câu sẽ khác đi so với câu gốc:
A large number of women are opting to have children later in life

 

2. Thay đổi cấu trúc câu
Câu gốc nói về xu hướng phụ nữ thay đổi thời điểm sinh nở
-> Sử dụng cụm từ về xu hướng: There is a tendency for smb to do
smth Câu gốc sẽ trở thành:
There is an increasing tendency for women to have children later in their lives

Chúc các bạn học tốt!

 

Lựa chọn 1. Comment facebook [không hiển thị trên tường của bạn] hoặc 2. Comment theo hệ thống (phía dưới cùng)

Article written by admin

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply