[IELTS WRITTING] Cách diễn tả thông tin chỉ mục đích

1 Sử dụng SO THAT

Đơn giản nhất là dùng câu ghép SVO, so SVO
He has been working hard throughout the year, so he can support his family financially.

Khi dùng SO THAT

SVO so that SVO

He has been working hard throughout the year so that he can support his family financially.

 

2 Sử dụng IN A WAY THAT
Một mẫu câu tuy đơn giản nhưng khá hay và có tính ứng dụng cao mà mọi người có thể dùng trong writing/speaking
… IN A WAY THAT…

Câu gốc
Many people eat things like red meat, high-fat foods,etc
Hạn chế dùng ‘,etc’ trong academic writing. Thay vì liệt kê nhiều thứ có thể viết lại như sau:

Many people eat IN A WAY THAT is harmful to their health

Câu gốc
People should protect the environment

 

Viết lại
People should live IN A WAY THAT is kinder to the environment

 

Câu gốc
Students should use a learning method that is suitable for them

 

Viết lại
Students should study in a way that is suitable for them

Nếu muốn nói là “học theo cách phù hợp nhất với họ”

Students should study in the way that is most suitable for them

 

Lựa chọn 1. Comment facebook [không hiển thị trên tường của bạn] hoặc 2. Comment theo hệ thống (phía dưới cùng)

Article written by admin

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply