Archives by date

You are browsing the site archives by date.

[IELTS WRITTING] XỬ LÝ ĐỘ DÀI CÂU TRONG LÚC VIẾT

Trong lúc viết, mình thường chú ý đến việc viết càng ít từ càng tốt trong khi vẫn diễn đạt được 1 lượng ý tương đương. Chẳng hạn 1 bạn học sinh viết như sau 1. Many companies are using large amounts of pesticides each year. 2. People should try to force the government to deal with this by introducing a… Read more →