Archives by date

You are browsing the site archives by date.

[IELTS WRITING] – VIẾT CÂU MANG Ý PHỦ ĐỊNH

Mọi người có thể tham khảo một số cách khá đơn giản để diễn đạt câu mang ý phủ định trong IELTS writing CÁCH 1. Sử dụng từ NOTHING (có thể kèm little phía trước) Thay vì viết: Some people argue that the government cannot do anything to change young people’s eating habits.   Có thể viết: —It is argued that… Read more →