Archives by date

You are browsing the site archives by date.

[IELTS WRITING] – MỘT SỐ CÁCH PARAPHRASE VỚI WITH

Ở bài post trước mình có nhắc đến việc bắt đầu câu bằng WITH. Hôm nay mình nói kỹ hơn về một số cách paraphrase câu đơn giản sử dụng từ này, kèm theo câu để luyện tập luôn nhé. 1. Cấu trúc WITH + Noun phrase,SVO Câu gốc: There are many online shops these days, so consumers are often… Read more →