Archives by date

You are browsing the site archives by date.

VIẾT CÂU SỬ DỤNG NOUN PHRASE

Ví dụ chúng ta cần diễn đạt câu sau Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh khiến nhiều người không có bằng cấp khó có thể tìm được công việc tốt. BƯỚC 1 Viết câu trên sử dụng các mệnh đề phụ WHICH và WHO  The labour market is becoming increasingly competitive, which causes many people who do not… Read more →