LỖI SAI THƯỜNG THẤY KHI VIẾT ESSAY DẠNG AGREE/DISAGREE

Mình đánh giá đây là lỗi sai nặng, vì nó ảnh hưởng đến việc người đọc hiểu thông tin bạn muốn truyền đạt. Đó là viết không thống nhất giữa mở bài và các câu topic sentence của 2 body paragraph bên dưới.

Ví dụ

Some people believe video games are harmless and even educational. Do you agree or disagree? 
—————-
MỞ BÀI:

…….. While there are several benefits of video games, I believe they also bring several drawbacks 
—> Điều này có nghĩa là người đọc đang hiểu là bạn đó sẽ viết 1 essay mang tính CÂN BẰNG giữa 2 vế benefits và drawbacks. 

THÂN BÀI:

………I believe video games are more likely to be harmful. (1 câu trong body paragraph) 
—-> Điều này có nghĩa là bạn đó viết THIÊN về drawbacks. Tức là người đọc sẽ cảm thấy mở bài và thân bài mâu thuẫn nhau. Trong bảng miêu tảthang điểm viết IELTS writing có 1 tiêu chí là “presents a clear position throughout the response”, tức là quan điểm của bạn cần phải thống nhất và rõ ràng từ đầu đến cuối. Nếu bạn vi phạm tiêu chí này thì điểm Task response của bạn sẽ b