Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Cách dùng cấu trúc câu IN A WAY THAT

Một mẫu câu tuy đơn giản nhưng khá hay và có tính ứng dụng cao mà mọi người có thể dùng trong writing/speaking … IN A WAY THAT… VÍ DỤ 1- Many people eat things like red meat, high-fat foods,etc Có thể viết lại như sau: Many people eat IN A WAY THAT is harmful to their health  VÍ DỤ… Read more →