Nhật ký lớp học

Các nhóm học năm 2012

Thông tin về nhóm thứ 1: Tháng 8- tháng 11/2012 -04 người Các bạn học  đều là những người mới bắt đầu IELTS (trình độ khoảng 4.0-5.0) Sau 03 tháng luyện tập, trình độ IELTS của các bạn đã tương đương với 5.5 đến 6.0. Thông tin về nhóm thứ 2: Tháng 8- tháng 11/2012- 06 người Trình độ ban đầu 5.0-6.0… Read more →