Reading

Tips làm bài thi Reading – chia sẻ bởi cựu IELTS examiner

Một vài tips làm bài thi IELTS Reading mà mình đọc được trên 1 số website về IELTS của các ex – IELTS examiner (cựu giám khảo IELTS) chia sẻ.  Không nên đọc cả đoạn passage. Hãy đi thẳng vào câu hỏi, trừ khi vốn từ của bạn thật tốt  Các câu hỏi về match heading có thể ưu tiên… Read more →