Tips làm bài thi Reading – chia sẻ bởi cựu IELTS examiner

Một vài tips làm bài thi IELTS Reading mà mình đọc được trên 1 số website về IELTS của các ex – IELTS examiner (cựu giám khảo IELTS) chia sẻ.  Không nên đọc cả đoạn passage. Hãy đi thẳng vào câu hỏi, trừ khi vốn từ của bạn thật tốt  Các câu hỏi về match heading có thể ưu tiên… Read more →

Từ vựng trong task 1 writing và cách sử dụng hiệu quả

Hôm nay mình sẽ tổng hợp một số cấu trúc và từ vựng có thể sử dụng trong writing task 1 Điều quan trọng là bạn cần nắm được sự khác nhau giữa các từ này   Nouns Sự tăng lêna rise an increase a surge a growth a peak Sự thay đổi liên tục a fluctuation a variation Sự… Read more →